Dans og improvisasjon

Standard

ScreenHunter_04 Apr. 28 20.17

Elevene bør få en gjennomgang av tegnene i Soundpainting før denne økten begynner.

Klassen får høre på en melodi tre ganger ( eller så mange ganger det kreves for å bli kjent med den). Elevene blir delt i grupper på tre og fire. Barna skal lage en dans med tre bevegelser. Man kan bruke tegnene fra Soundpainting Elevene lager så en dans sammen og setter sammen tre bevegelser/tegn til en dans. Denne dansen fremføres så for de andre elevene/gruppene. En gruppe som fungerer godt, bør vise de andre sin dans. Dette vil kanskje gjøre at de andre gruppene blir inspirert til å utbedre sin egen dans. 

Her finnes noen enkle tegn: Soundpainting


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

 • framføre sang, spill og dans i samhandling med andre.

Læringsmål:

 • lage en dans, fremføre den for andre og samtale i hel klasse.

Konkurranse -klassereportoar

Standard

Sang – reportoar.

Klassen blir delt i 3 (eller flere) lag.
Leder sier en bokstav – f.eks. B.

Den første gruppen som reiser seg opp og synger Bjørnen sover (eller en annen sang som begynner på B) får et poeng. Hele første vers må synges. Ekstra poeng om alle på gruppa synger
Kan eventuelt benyttes i sammeheng med eget klassereportoar – kanskje man kan ha som mål å ha en sang for hver bokstav?

d1cf8845275b8780e36b7476c4676ddd2ee429b59ce173145ae9e0b4

I denne boken finnes det mange bokstavvers som det er mulig å sette melodi til. Elevene får på denne måten et reportoar av bokstavsanger.


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

 • beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon.
 • framføre sang, spill og dans i samhandling med andre.

Læringsmål:

 • synge sanger med samme bokstav som er blitt gitt, sammen med andre elever.
 • utvikle et sangrepertoar og synge sammen med andre.

Øve på å spille piano, notelære

Standard

ScreenHunter_01 Apr. 27 16.19

Disse øvelsene består av et lite klaviatur og en notelinje. Øvelsene er svært enkle og oversiktlige. Elevene kan bruke dem på pc alene eller de kan arbeide sammen i grupper eller i hel klasse med en smarttavle fremfor seg. Øvelsene er svært gode i introduksjonen til notelæren, men kan også brukes senere. Disse øvelsene er også aktuelle senere i skoleløpet.

http://www.gruble.net/musikk/


 Fra den generelle delen i K06:
Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for notasjon. Dette er nødvendige verktøy både som støtte til musikalske
forløp, som ledd i improvisasjons- og lytteøvelser og for å kunne nedtegne og ta vare på egenkomponert musikk og dans. Skriving benyttes også til å
eksperimentere med språklig rim, rytme og klang og til å formidle musikalske opplevelser, ideer og formuttrykk og å reflektere over kunnskap i faget.

Veslefrikkmetoden

Standard

Veslefrikkmetoden er en systematisk metode for å komponere. Den forutsetter at elevene jobber sammen i grupper og at de samarbeider godt sammen. Den er er delt inn i seks trinn. Her ligger trinnene presentert i videoer:

Dette er video nummer 1 og de andre er ikke vanskelige å finne på Youtube.


Kompetansemål:

Elevene skal kunne:

 • eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill.
 • komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster og lage egne tekster til musikk.

Læringsmål:

 • komponere sammen med andre elever ved hjelp av Veslefrikkmetoden.

Sanger og melodier

Standard

ScreenHunter_01 Apr. 21 20.25

Å finne akkorder til barnesanger, kan være vanskelig. Nortabs, er en nettside med mange barnesanger med besifring. De fleste er ganske enkle å spille og det finnes flere versjoner av de mest populære.

http://nortabs.net/collection/270/

Viktig at elevene får mulighet til å bruke stemmen på ulike måter. Derfor er det viktig å ha gode sangbøker på skolen. Elevene er ganske tidlig modne også for å synge sanger som ikke er beregnet på barn. Mange elever lytter sjelden til barnesanger i dag.


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

 • beherske et sangrepetoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon.
 • eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill
 • holde en jevn puls i ulike tempi

Læringsmål:

 • repertoaret utvides gradvis både i omfang og vanskelighetsgrad. ”Beherske” forstås her som å kunne fremføre sammen med andre i en stor eller liten gruppe, med sikkerhet og med formidling som er tilpasset sangens uttrykk.
 • talekor, sang, samspill med rytmeinstrumenter.

Elevmedvirkning i musikk

Standard

ScreenHunter_08 Apr. 16 16.26

Elevmedvirkning innebærer deltakelse i beslutninger som gjelder egen og gruppens læring. I et inkluderende læringsmiljø er elevmedvirkning positivt for utviklingen av sosiale relasjoner og motivasjon for læring på alle trinn i opplæringen. I arbeidet med fagene bidrar elevmedvirkning til at elevene blir mer bevisst egne læringsprosesser, og det gir større innflytelse på egen læring. (Prinsipper for opplæringen, Udir).

Musikk er et fag der elevene gjerne vil medvirke og bør få anledning til det. Alle barn har et forhold til musikk. De har ikke alltid et forhold til den samme musikken som voksne eller lærere. Det er derfor viktig at vi gjennom samtale med elevene får vite hva de lytter til. Dette kan bli et utgangspunkt for mye god læring rundt dette med å lytte til musikk og musikktimene blir mer interessante og elevene føler at de medvirker i egen læring. Elevene kan tas med i vurdering av metoder, innhold og vurdering av egen læringsprosess.


Kompetansemål:

Elevene skal kunne:

 • gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha.

Læringsmål:

 • fortelle, forklare hvordan musikkopplevelser oppleves.

Notelære

Standard

ScreenHunter_02 Apr. 07 19.55

Elevene skal kunne skrive i musikk. Her fokuseres det på G-nøkkel:

G-nøkkelen

Elevene skal kunne forstå hva en takt er og regne ut noteverdiene i en takt.

Notelære – noteverdier 

Elevene arbeider med å forstå hva en takt er, noteverdiene i en takt og bruken av takter i en rondo.

Takter

Notelære – takt


Fra den generelle delen av K06:

Å kunne regne i musikk innebærer å bli kjent med musikkens grunnelementer og ulike musikalske mønstre, variasjoner og former og å kunne beregne tid og rom i musikalske og kroppslige uttrykk.