Dans, folkedanser fra inn- og utland.

Standard

ScreenHunter_02 Mar. 26 08.45

I et av kompetansemålene i K06 står det at vi skal lære å danse folkedanser fra inn og utland. Dette trenges ikke gjøres veldig avansert på småskole eller mellomtrinnet.

Her er noen tips:

Dans, folkedans

Her finnes en hel rekke sangleker med bevegelser/dans:

Musikkrom, sangleker


Kompetansemål:

Elevene skal kunne

 • danse et utvalg norske og internasjonale folkedanser.

Læringsmål:

 • danse «Per sjuspring», «Nå skal vi alle sammen danse» og andre sangleker/danser. 

Blokkfløyten i musikkundervisning

Standard

ScreenHunter_01 Mar. 26 08.02

Mange lærere har et ambivalent forhold til dette instrumentet. De masseproduserte fløytene laget av plast, er svært billig. Derfor har det blitt et vanligste instrument i skolen. Mange foreldre synes det er forferdelig å lytte til barna øver hjemme, og de er vanskelig å spille på, særlig sopranfløyten som vi benytter oss av i skolen.

Jeg har likevel stor glede av å bruke blokkfløyte i min musikkundervisning. Elevene ser fram til at de skal få dem. Jeg gir dem ut i begynnelsen av 4. trinn, men allerede i slutten av 3. klasse begynner elever å spørre etter dem. Elevene på 1. og 2. og 3. trinn ser opp til elevene på 4. trinn som får lov til å spille. Vi bruker et opplegg som heter: Pop&Rock med blokk. Elevene spiller til en cd og det høres fin ut. Elevene lærer fort og etter to uker kan de spille sin første melodi. Barna blir ivrige og øver mye. Før jul komponerer elevene en egen melodi på blokkfløyte som de spiller for klassen.

Her en artikkel og film om en blokkfløyteentusiast:

Bodils blokkfløyteverksted

Her er Pop&Rock med blokk:

Pop&Rock med blokk


Kompetansmål:

Elevene skal kunne:

 • eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill.
 • framføre sang, spill og dans i samhandling med andre.

Å skrive i musikk: Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for notasjon.

Læringsmål:

 • spille enkle melodier på blokkfløyte sammen for de andre klassene ved skolen.
 • lære notene.

Notasjon

Standard
ScreenHunter_02 Mar. 25 10.31
Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for notasjon. Dette er nødvendige verktøy både som støtte til musikalske
forløp, som ledd i improvisasjons- og lytteøvelser og for å kunne nedtegne og ta vare på egenkomponert musikk og dans.
Når elevene kan bruke noter og spille etter dem, kan de bruke disse notelinje til komposisjoner:

 Fra den generelle delen i K06:
Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for notasjon. Dette er nødvendige verktøy både som støtte til musikalske
forløp, som ledd i improvisasjons- og lytteøvelser og for å kunne nedtegne og ta vare på egenkomponert musikk og dans. Skriving benyttes også til å
eksperimentere med språklig rim, rytme og klang og til å formidle musikalske opplevelser, ideer og formuttrykk og å reflektere over kunnskap i faget.

Sang

Standard

ScreenHunter_01 Mar. 25 10.20

Vårt viktigste instrument er stemmen vår. Vi øver mye på forskjellige sangaktiviteter. Det er viktig å utvikle elevens stemmebruk fra 1.klasse. Ved å synge mye og bruke stemmen i mange forskjellige sammenhenger, øver vi opp stemmen vår. Vårt stemmeregister blir større og omfanget til hver stemme øker.

Kanon, sanger med spørsmål og svar, sanger med forsanger, er alle ulike eksempler på at ulike sanger som utvikler forskjellige sider av musikalitet i forhold til stemmebruken vår. Selv om vårt hovedmål er å utvikle sangstemmen, er det viktig å alltid ha sanggleden som et mål nummer to. Uten sangglede er det vanskelig å få til utviklingen.

I 3. og 4. klasse skal vi komponere egne sanger. Dette er en flott inngangsport til å kjenne til melodier, utvikle gehøret, høre seg selv og sin musikalitet. Elevene begynner å utvikle sin musikalitet når de hører seg selv. Vi gjør opptak av fellessang i 1.klasse, men vi begynner å gjøre opptak av solosang i 2. klasse, for å forbedre elevens sang og for dokumentasjon av elevens nivå.

Å synge sammen klan være med på å utvikle kvalitetsbevissthet, samhold og fellesskap i tillegg til å bidra til læring og trivsel. Vårt forhold til sangfaget og til sang i skolen har forandret seg opp gjennom tidene, men det er fin felles arena som skaper trivsel, fellesopplevelser og kan skape identitetsfølelse.

Sanger ( Viktig også i norskfaget).

For mange elever gir sanger god trening i uttale. De forsterker også melodiske og rytmiske trekk ved språket, har ofte rim og gir i tillegg verdifull trening for hukommelsen. Arbeid med sang, rim og regler vil også kunne avdekke eventuelle talevansker, slik at spesialpedagogisk kompetanse kan kobles inn.


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

 • beherske et sangrepetoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon.
 • eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill
 • holde en jevn puls i ulike tempi

Læringsmål:

 • repertoaret utvides gradvis både i omfang og vanskelighetsgrad. ”Beherske” forstås her som å kunne fremføre sammen med andre i en stor eller liten gruppe, med sikkerhet og med formidling som er tilpasset sangens uttrykk.
 • talekor, sang, samspill med rytmeinstrumenter.

Lytte, imitere melodier

Standard

Det er fint å synge c-dur skala ofte. På denne måten for elevene en opplevelse av hvordan de ulike tonene står i forhold til hverandre. Lærer kan bruke piano, gitar eller blokkfløyte for å støtte seg på.

Lytte, øve på gehøret

Dette kan også gjøres analogt i klasserommet ved at lærer lar elevene herme etter hun/ han eller etterhvert etter andre elever. Det er naturlig at man gjør det både analogt og digitalt.


Mål fra K06:

Kompetansemål:

Elevene skal kunne:

 • imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger

Læringsmål:

 • gjengi, imitere etter andre.
 • imitere sang, klanger eller rytmer.

Grunnleggende ferdigheter i musikk

Standard
Grunnleggende ferdigheter:
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I musikk forstås grunnleggende
ferdigheter slik:
Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring. I tillegg dreier det seg om å kunne sette ord på hva en hører og selv ønsker å uttrykke og å formidle egne musikkopplevelser og refleksjoner om musikk som fenomen.
Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for notasjon. Dette er nødvendige verktøy både som støtte til musikalske
forløp, som ledd i improvisasjons- og lytteøvelser og for å kunne nedtegne og ta vare på egenkomponert musikk og dans. Skriving benyttes også til å
eksperimentere med språklig rim, rytme og klang og til å formidle musikalske opplevelser, ideer og formuttrykk og å reflektere over kunnskap i faget.
Å kunne lese i musikk dreier seg om å kunne tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon. Evne til å konsentrere seg over tid er en viktig forutsetning for lesing. Gjennom lytting, musisering og tolkning av musikalske uttrykk og symboler gir musikkfaget viktige bidrag til dette.
 Lesing av tekster vil være av betydning som grunnlag både for ens egen komponering og som en kilde til refleksjon.
Å kunne regne i musikk innebærer å bli kjent med musikkens grunnelementer og ulike musikalske mønstre, variasjoner og former og å kunne beregne tid og rom i musikalske og kroppslige uttrykk. Gjennom gjenkjennelse og anvendelse av musikkens grunnelementer utvikles forståelse for hvordan ulike mønstre og strukturer preger kunstneriske og musikalske uttrykk.
Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk.